WorkOS
Search…
⌃K

Bình luận

Bấm chọn bình luận

Danh sách công việc

Phần bình luận

Màn hình bình luận

Chọn biểu tượng thêm vào bình luận

  • Biểu tượng cảm xúc
  • Đề cập thành viên
  • Đề cập đến công việc trong Bảng
  • Đính kèm tệp tin