WorkOS
Search…
⌃K

Công việc của tôi - Mywork

Mywork giúp bạn tập trung và nắm bắt tiến độ công việc của cá nhân trong tất cả các Nhóm bạn tham gia.

Báo cáo công việc cá nhân

Báo cáo:
  • Hôm nay: Công việc hoàn thành ngày hôm nay
  • Sắp tới: Công việc cần hoàn thành thời gian tới
  • Quá hạn: Công việc quá hạn deadline và chưa hoàn thành
  • Hoàn thành: Công việc đã ở trạng thái hoàn thành.