WorkOS
Search…
⌃K

Menu ngữ cảnh

Mở menu

Tại danh sách công việc; bấm phải chuột vào công việc để mở lên.
Chức năng của menu:
  • Hoàn thành: Hoàn thành công việc.
  • Sao chép: Sao chép công việc và nội dung.
  • Tiếp theo: Di chuyển nhóm tiếp theo
  • Trước đó: Di chuyển nhóm trước đó
  • Di chuyển: Di chuyển sang nhóm tùy chọn
  • Xóa: Xóa công việc