WorkOS
Search…
⌃K

Hiển thị dữ liệu

Các hiển thị của phần mềm: Danh sách, Bảng(Kanban), Bản đồ, Sơ đồ gantt, Tệp tin,...

Từ danh sách bấm chọn biểu tượng "thả xuống"

Chọn hiển thị từ danh sách
Chọn hiển thị

Bấm Thêm hiển thị để thêm các Hiển thị

Danh sách hiển thị

Các tùy chọn bên trong danh sách hiển thị

  • Chỉnh sửa
  • Mặt định hiển thị - Mặt định hiển thị riêng cho Bảng
  • Ghi hiển thị - Ghi lên thanh trạng thái
Tuỳ chọn hiển thị