WorkOS
Search…
⌃K

Nhập liệu từ Excel

Chuẩn bị file Excel.

Bấm chọn biểu tượng thêm mới

Chọn "Nhập liệu"
Màn hình lựa chọn.

Nhập dữ liệu

Tìm file Excel hoặc CSV vừa chuẩn bị. Bấm "Nhập khẩu"
Nhập dữ liệu

Đặt tên Nhóm

Bấm "Thêm Nhóm"
Thêm nhóm mới

Sau khi hoàn thành

Đưa dữ liệu từ Excel lên Phần mềm
Đưa dữ liệu từ Excel lên Phần mềm