WorkOS
Search…
⌃K

Nhóm con

Nhóm con hay Danh sách con bên trong mỗi nhóm. Nhóm con được xem như các giai đoạn của công việc, trạng thái của một quy trình....

Từ danh sách bấm chọn biểu tượng "thả xuống"

Đặt tên nhóm con

Sau khi hoàn thành

Nhóm con ở dạng Bảng

Màn hình Kanban