WorkOS
Search…
Tạo mới Bảng

Bấm chọn biểu tượng thêm mới

Chọn "Bảng mới"

Tạo Bảng, Nhóm hay Phòng ban

Nhập tên Nhóm Chọn quyền riêng tư:
  • Bí mật: Chỉ thành viên được mời vào Nhóm mới nhìn thấy
  • Công khai: Tất cả thành viên của doanh nghiệp nhìn thấ
Tạo Bảng mới
Copy link
Contents