WorkOS
Search…
⌃K

Tạo cột dữ liệu

Tạo cột dữ liệu

  • Bấm biểu tượng "Cộng"
  • Chọn kiểu dữ liệu
Thêm cột mới

Chỉnh sửa tên cột

  • Click vào tên cột
  • Chỉnh sửa nội dung
Chỉnh sửa cột

Sắp xếp các cột

  • Chọn biểu tượng "Cấu hình"
  • Giữ và kéo lên - xuống để sắp xếp
Sắp xếp cột