WorkOS
Search…
⌃K

Thư viện quy trình

Bấm chọn biểu tượng thêm mới

Chọn "Quy trình mẫu"
Màn hình lựa chọn.

Tại mục tiêu biểu bấm chọn một Quy trình mẫu

Quy trình Quản lý dự án

Hoặc chọn từ Danh mục quy trình

  • Bấm chọn Quy trình chi tiết
  • Bấm chọn nút "Dùng"
Quy trình Quản lý công việc