WorkOS
Search…
⌃K

Báo cáo tổng quan

Chọn "Báo cáo tổng quan" thanh bên trái

Vào trang thông báo

Trạng thái tất cả công việc trong công t

Báo cáo tổng quan
Màn hình báo cáo gồm: Tên công việc, Người thực hiện, Trạng thái /Nhóm công việc, Ngày hoàn thành

Lọc dữ liệu theo thành viên

Lọc dữ liệu theo thành viên

Lọc dữ liệu theo thời gian

Lọc dữ liệu theo thời gian

Thanh trượt thời gian mỗi tháng.

Thanh trượt thời gian mỗi tháng.

Báo cáo công việc

  • Công việc theo thành viên
  • Báo cáo theo trạng thái