WorkOS
Search…
⌃K

Đội nhóm

Chọn "Nhóm & Thành viên"

Chọn tạo nhóm
Nhóm & Thành viên

Nhập tên nhóm cần tạo và lưu

Tạo Team - Nhóm

Chọn biểu tượng xem thêm bên góc phải của Bảng.

Chọn "Nhóm & Thành viên"

Chọn tên Nhóm