WorkOS
Search…
⌃K

Phân quyền nâng cao

Chọn nút xem thêm bên góc phải

Chọn "Phân quyền nâng cao"

Chọn các tuỳ chỉnh

  • Chỉnh sửa mọi thứ
  • Chỉnh sửa nội dung
  • Thêm và chỉnh sửa nội dung của riêng thành viên
  • Chỉ xem và chỉnh sửa nội dung của riêng thành viên
  • Chỉ chỉnh sửa các trường được gán thành viên
  • Chỉ được xem