WorkOS
Search…
⌃K

Quản trị viên

Quản trị viên của Nhóm là người có quyền cao nhất kiểm soát nội dung, dữ liệu và cấu hình trong Nhóm.

Chọn nút xem thêm bên góc phải

Chọn "Quản trị viên"

Chọn thành viên từ danh sách.