WorkOS
Search…
⌃K

Bản đồ

Thêm hiển thị Bàn đồ

Chọn biểu tượng thả xuống Chọn thêm để thêm "Bản đồ"

Hiển thị Bản đồ

Chọn biểu tượng thả xuống, Chọn "Bản đồ"

Xem nhanh công việc từ Bản đồ

Bấm chọn công việc từ map hoặc từ thanh bên phải.