WorkOS
Search…
⌃K

Biểu mẫu - Form

Tiện ích của form: Yêu cầu đề xuất nội bộ, Nhập thông tin khách hàng, Nhận yêu cầu bảo hành,...

Thêm hiển thị Biểu mẫu

Chọn biểu tượng thả xuống Chọn thêm để thêm "Biểu mẫu"

Hiển thị Biểu mẫu

Chọn biểu tượng thả xuống, Chọn "Biểu mẫu"

Hiển thị Biểu mẫu

Sao chéo đường dẫn.