WorkOS
Search…
⌃K

Gantt

Thêm hiển thị Gantt

Chọn biểu tượng thả xuống Chọn thêm để thêm "Sơ đồ gantt"

Hiển thị Gantt

Chọn biểu tượng thả xuống, Chọn "Sơ đồ gantt"
Last modified 1yr ago