WorkOS
Search…
⌃K

Kanban - Bảng

Thêm hiển thị Bảng

Chọn biểu tượng thả xuống Chọn thêm để thêm "Bảng"

Hiển thị Bảng

Chọn biểu tượng thả xuống, Chọn "Bảng"

Thêm Nhóm mới hoặc Cột

Chọn "Thêm nhóm", nhập tên nhóm mới

Di chuyển công việc sang nhóm khác

Chọn công việc, giữ chuột và di chuyển sang cột khác