WorkOS
Search…
⌃K

Timeline

Thêm hiển thị Timeline

Chọn biểu tượng thả xuống Chọn thêm để thêm "Dòng thời gian"
Thêm hiển thị

Hiển thị Timeline

Chọn biểu tượng thả xuống, Chọn "Dòng thời gian"
Timeline

Xem nhanh công việc từ Timeline

Bấm chọn công việc từ danh sách timeline.