WorkOS
Search…
Trường Địa điểm

Tạo cột dữ liệu

  • Bấm biểu tượng "Cộng"
  • Chọn Địa điểm

Thêm địa chỉ vào công việc

  • Bấm vào dòng danh sách dưới cột địa điểm
  • Nhập địa chỉ cần tìm

Hiển thị dưới dạng bản đồ.

Copy link
Contents