WorkOS
Search…
⌃K

Trường Email

Tạo cột dữ liệu

  • Bấm biểu tượng "Cộng"
  • Chọn Địa chỉ email

Nhập Email

Nhập email vào ô dưới cột địa chỉ email. Bấm biểu tượng "họp thư" để gửi soạn và gửi email trực tiếp từ phần mềm.