WorkOS
Search…
⌃K

Trường liên kết nhóm

Tạo cột dữ liệu

  • Bấm biểu tượng "Cộng"
  • Chọn Liên kết Bảng

Trường liên kết nhóm

Chọn biểu tượng "liên kết", chọn tên công việc từ danh sách sổ xuống

Chỉnh sửa liên kết

Bấm chỉnh sửa và chọn Bảng bạn cần liên kết
Chỉnh sửa trường liên kết nhóm