WorkOS
Search…
Trường trạng thái
Một số trường tiêu biểu

Tạo cột dữ liệu

  • Bấm biểu tượng "Cộng"
  • Chọn Trạng thái
Cột trạng thái

Thay đổi trạng thái

Bấm chọn thanh trạng thái, chọn nhãn từ danh sách.

Chỉnh sửa Trạng thái

Bấm chỉnh sửa; Sửa và thêm mới vào danh sách
Copy link
Contents