WorkOS
Search…
⌃K

Trường trạng thái

Một số trường tiêu biểu

Tạo cột dữ liệu

  • Bấm biểu tượng "Cộng"
  • Chọn Trạng thái
Cột trạng thái

Thay đổi trạng thái

Bấm chọn thanh trạng thái, chọn nhãn từ danh sách.

Chỉnh sửa Trạng thái

Bấm chỉnh sửa; Sửa và thêm mới vào danh sách