WorkOS
Search…
⌃K

Tự động hóa

Tự động hoá đa tác vụ, giúp giảm công việc lặp lại, và tránh sai sót trong doanh nghiệp; Các tác vụ như: Tạo công việc mới, Gán thành viên, Tạo Nhóm mới, Gửi email, Nhắc lịch,...

Trên thanh menu, Chọn "Tự động hóa"

Tự động hóa từ thanh menu

Bấm chọn "Tạo automation"

Tạo mới automation

Chọn một sự kiện - Event

Chọn "Thay đổi trạng thái"

Chọn một hành động - Action

Chọn trạng thái "Đang diễn ra"
Chọn trạng thái

Thực hiện một tác vụ nào đó

Chọn "Gán thành viên", để gán thành viên mới vào công việc.
Thực hiện một tác vụ

Chọn thành viên từ danh sách

Chọn "Nhicloud"
Chọn thành viên

Hoàn thành!

Chọn "Tạo automation" để hoàn thành