WorkOS
Search…
⌃K

Xuất bản Excel

Chọn biểu tượng xem thêm

Chọn "Export"

Tùy chọn và tải dữ liệu

Chọn tải đầy đủ dữ liệu hoặc chỉ các trường Vào thông tin sẽ gửi vào email của admin.